Friends Chinese - Day 1 | IINO Productions

JAPAN TECH 2019

Day 1

Friends - Chinese

212 - Cho

215 - Vivi

219 - Anne Una

222 - Wang Lin

301 - Lui Kien

306  - Yi Wei